STANDARDELE EDITORIALE ȘI LISTA DE ABREVIERI2019-02-05T12:15:00+02:00

Standarde editoriale

Articolele trimise spre publicare nu ar trebui să aibă mai mult de 30 pagini.

Titlul, structura articolului şi referințele bibliografice
Prima pagină trebuie să cuprindă titlul în întregime, numele, afilierea profesională sau academică a autorilor, precum şi adresele complete ale acestora. 
În cazul articolelor cu autori multiplii, fiecare dintre aceştia vor fi precizaţi pe rânduri distincte şi urmaţi de menționarea detaliilor privitoare la afilierea instituțională. Numele şi adresa autorului spre care poate fi transmisă corespondenţa va fi precizat expres, împreună cu adresa de e-mail și numărul de telefon.
Titlul trebuie redactat atât în limba română cât și în limba engleză. Referinţele bibliografice nu sunt acceptate în titlu, subtitluri sau în bibliografie.

Articolul trebuie să fie structurat pe secțiuni și să conțină o secțiune conclusivă la final. Secțiunile trebuie să fie scurte şi clar definite.

Abstractul şi cuvintele cheie
Alături de articol trebuie trimis şi un rezumat (abstract) redactat în limba română, care să cuprindă maximum 200 cuvinte şi care să evidenţieze tematica abordată în articol, acesta urmând a fi folosit în vederea indexării. Rezumatul (abstractul) ar trebui să poată fi înţeles de către cititorii care nu au parcurs în întregime articolul. Nu este permis ca acesta să includă citate sau alte lucrări publicate. Rezumatul trebuie să cuprindă identificarea subiectului tratat, obiectivele urmărite de autor, rezultatele cercetării și implicațiile teoretice și practice ale studiului. Pentru materialele care urmează să fie publicate la rubrica Practică judecătorească nu sunt necesare rezumatul și cuvintele cheie.
Împreună cu abstractul trebuie trimise și cuvintele cheie, definitorii pentru articol.

Reguli de formatare

 Detalii tehnice
Utilizaţi numai formatul Word (.doc/.docx). Textul trebuie să fie tehnoredactat pe pagini care au aceeaşi aliniere stânga/dreapta, utilizând spaţiere de 1.5, caractere de 12, font Times New Roman și margini laterale de 2 cm.
Nu utilizaţi următoarele comenzi: section endings/page breaks, headers, footers or page numbers.
Nu folosiţi bullets (puncte), numerotare automată sau alte funcţii automate pentru a înşirui/organiza informaţia. Puteţi să folosiţi numere arabe inserate neautomat, sau liniuţe (cratime). Nu lăsaţi mai mult de un spaţiu între cuvinte.
Toate notele de subsol trebuie să se încheie cu punct.

Citările
Citările trebuie incluse în textul principal între ghilimele duble. Forma originală a citatului trebuie păstrată (majuscule, ortografie etc.). Orice modificare adusă textului citat trebuie aşezată între paranteze drepte […], cu excepţia situaţiei în care în citarea realizată, aţi exclus o parte din textul inițial, caz în care utilizaţi paranteze rotunde: (…).
Dacă doriţi să evidenţiaţi anumite părţi din textul citat, acest lucru se realizează prin utilizarea fontului italic şi prin adăugarea formulei „(sublinierea noastră)”.
Citările trebuie în mod obligatoriu urmate indicarea sursei citate.

Enumerările
Enumerările: utilizaţi numere arabe urmate de punct sau cratimă urmată de spaţiu. Pentru separarea itemilor se foloseşte punct şi virgulă. După ultima utilizare, se adaugă „şi”, iar ultimul item al enumerării se încheie printr-un punct.
Exemplu:
Anumite drepturi sunt special concepute pentru protejarea minorităţilor:
1. dreptul la nediscriminare;
2. dreptul la păstrarea identităţii;
3. dreptul la grevă; şi
4. dreptul de a crea şi păstra instituţii proprii.

Paragrafe
Orice nou paragraf trebuie notat cu aliniat.

 Reguli de citare 

Toate articolele care sunt trimise în vederea publicării trebuie să îndeplinească cerinţele de citare listate mai jos.

 1. Cărţi
  Autor, Titlu, editura, anul, pagina.
 2. Articole
  Autor, ‘Titlu’, anul, Revista, număr (dacă se aplică), şi intervalul de pagini din revistă la care se găseşte articolul.

Exemple:

 1. Tratate, manuale, monografii:
  V. Vedinaș, Tratat teoretic și practic de drept administrativ, vol. I, Ed. Universul Juridic, 2018, Bucureşti, p.160-162
 2. Cărţi publicate în colectiv sau articole publicate în volume colective:
  Craig, G. de Burcà, EU LawText, Cases and Materials, fourth edition, Ed. Oxford University Press, 2008, p.32
  P. Raynaud, Constitutionnalisme, în D. Alland, S. Rials (dir.), Dictionnaire de culture juridique, Ed. Lamy/P.U.F., 2003, Paris, p.266
 3. Studii şi articole de doctrină:
  J. Chevallier, L’Etat de droit, R.D.P. n°2/1988, p.364 et seq.
  G. Conac, O anterioritate românească – controlul judecătoresc al constituţionalităţii legilor, R.D.Pb n°1/2001, p. 4 et seq.
 4. Legislaţie, jurisprudenţă, alte documente:
  U.G. nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.Of. nr. 1281 din 30 decembrie 2004)
  C.S.J., Secţia penală, decizia nr. 1238 din 14 martie 2004, în Curierul Judiciar nr. 6/2004, p. 34
  CEDO, cauza Brumărescu c. România, …
  I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 1245 din 13 decembrie 2004, în Dreptul nr. 2/2005, p. 124, cu notă de Şerban Beligrădeanu
 5. Internet:
  (http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=5, consultat la 9 februarie 2017)

 

Referințe 

Se trec doar referințele la lucrări/ articole de specialitate, ordonate alfabetic, apoi cronologic. Toate referinţele bibliografice trebuie numerotate.

[Model lucrare]

Sofronie, G. (1944), Actele de liberă determinare din 1918, fundament juridic al unității naționale, Tipografia „Cartea Românească”, Cluj, Sibiu

 [Model contribuție în lucrare]

Le Lohe, M. (1998) ‘Ethnic Minority Participation and Representation in the British Electoral System’ In: Saggar, S. (ed.) Race and British Electoral Politics , London, UCL Press pp. 45-78. 

 [Model articol]

Josan, N. (1998-1999), Considerații pe marginea prezenței lui Iuliu Maniu la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, Analele Universitatis Apulensis, Seria Historica, [număr]  2-3, [pagini] 29-41.

 [Model websites]

Bercow, J. (2010) ‘Speech to the Centre for Parliamentary Studies’, accessed at www.johnbercow.co.uk on 15 September 2010. 

 Documente ale unor organizaţii internaţionale
– Documente ale Uniunii Europene

– Directiva 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.1997, p. 1.

– Regulamentul (EC) numărul 2027/95

– Alte documente

Pentru toate celelalte tipuri de documente vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective.

Internet (url)
Dacă se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea acestora se va face după regulile de mai sus, cu menţiunea că ‘documentul este disponibil online la adresa’ completa de url, menţionând de asemenea data ultimei accesări.

Documente oficiale naţionale
Pentru toate documentele oficiale naţionale vă rugăm să urmăriţi stilul oficial de citare folosit de organizaţiile care au elaborat documentele respective.

Abrevieri

 

A.U.B. – revista „Analele Universităţii din Bucureşti”

alin. – alineatul

ANAF – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

apud – citat după

art. – articolul

B.C. – revista „Buletinul Casaţiei”

B.C.A. – revista „Buletinul Curţilor de Apel”

B.Of. – Buletinul Oficial

 1. – contra

C.A. – Curtea de Apel

C.civ. – Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicată, în vigoare de la 1 octombrie 2011)

C.civ. din 1864 – Codul civil din 1864

C.D. – Culegere de decizii

C.D.F.U.E./ Carta – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

C.fam. – Codul familiei (în prezent abrogat)

C.fisc. – Codul fiscal

C.I.P.C. – Comisia Internaţională de Poliţie Criminală

C.J. – revista „Curierul Judiciar”

C.muncii – Codul muncii

C.pen. –Codul penal (Legea nr. 286/2009, în vigoare de la 1 februarie 2014)

C.proc.civ. – Codul de procedură civilă (Legea nr. 134/2010, republicată, în vigoare de la 15 februarie 2013)

C.proc.civ. din 1865 – Codul de procedură civilă din 1865 (în prezent abrogat)

C.proc.fisc. – Codul de procedură fiscală

C.proc.pen. –Codul de procedură penală (Legea nr. 135/2010, în vigoare de la 1 februarie 2014)

C.S.J. – Curtea Supremă de Justiţie

C.S.M. – Consiliul Superior al Magistraturii

CCJE – Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni

CEDO/ Convenţia – Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

CJUE – Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

CtEDO/ Curtea – Curtea Europeană a Drepturilor Omului

D.C.C. – Decizia Curţii Constituţionale

D.E.P.A.B.D. – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

D.I.I.C.O.T. – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

DNA – Direcţia Naţională Anticorupţie

e.g. – exempli gratia (de exemplu)

Ed. – Editura

 1. – ediţia

H.G. – Hotărârea Guvernului

HICCJ – Hotărârea I.C.C.J. din 21 septembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea administrativă a I.C.C.J.

I.C.C.J. – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

i.e. – id est (adică)

I.M.L. – Institutul de Medicină Legală

I.N.M.L. – Institutul Naţional de Medicină Legală

infra – mai jos

JAI – Justiţie şi Afaceri Interne

JCP – Judecătorul de cameră preliminară

JDL – Judecătorul de drepturi şi libertăţi

Jud. – Judecătoria

L.G.D.J. – Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

lit. – litera

M.Of. – Monitorul Oficial al României, Partea I

n.n. – nota noastră

O.G. – Ordonanţa Guvernului

O.I.M. – Organizaţia Internaţională a Muncii

O.I.P.C. – Organizaţia Internaţională de Poliţie Criminală

O.S.I.M. – Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci

O.U.G.  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

 1. cit. – opera citată

ORC – Oficiul Registrului Comerţului

ORNISS – Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat

parag. – paragraful

pct. – punctul

R.D.P. – Revista de Drept Penal

R.O.I.I.J. – Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti

R.R.D. – Revista Română de Drept

R.R.D.P. – Revista Română de Drept Privat

R.R.E.S. – Revista Română de Executare Silită

S.I.S. – Sistemul de Informaţii Schengen

S.I.V. – Sistemul de Informaţii al Vămilor

s.n. – sublinierea noastră

S.N.D.G.J. – Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare

sec. – secolul

SIE – Serviciul de Informaţii Externe

SRI – Serviciul Român de Informaţii

supra – mai sus

TFUE – Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene

Trib. – Tribunalul

TUE – Tratatul privind Uniunea Europeană

U.N.B.R. – Uniunea Naţională a Barourilor din România

 1. – versus

vol. – volumul

Folosim fisierele tip cookie-uri pentru a va oferi cea mai buna experienta de utilizare a website-ului. Navigand in continuare ori ramanand doar pe aceasta pagina va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Daca doriti sa renuntati la acestea, va rugam sa consultati Politica de Utilizare a Cookie-urilor. Anumite parti ale website-ului nu vor mai functiona corect daca stergeti toate cookie-urile. Citește mai mult... Ok